Promocje
Kubek Wędkarza
Kubek Wędkarza
8,95 zł 4,99 zł
szt.
Dekoracyjne Kule LED
Dekoracyjne Kule LED
18,00 zł 14,90 zł
szt.
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
79,00 zł 49,00 zł
szt.
Produkty dnia
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
79,00 zł 49,00 zł
szt.
Producenci
Regulamin

REGULAMIN SERWISU STREFA ZNIŻEK

http://strefaznizek.pl/

 

  1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki dokonywania transakcji w sklepie internetowym „Strefa%Zniżek” dostępnym pod adresem internetowym http://strefaznizek.pl oraz tworzenia kont użytkowników, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży i innych umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego (zwanym dalej „Serwisem”).

1.2 Właścicielem i administratorem platformy Strefa%Zniżek jest firma NETPAT z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Leszczynowej 3, 05-830 Nadarzyn, REGON: 015575559, NIP: 5212704837, zwana dalej „Administratorem”.

1.3 Autorskie prawa majątkowe do Serwisu należą w całości do Administratora.

1.4 Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Serwisu i Zamówień, tj. przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze.

1.5 Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również za pozbawienie Użytkowników jakichkolwiek praw przez podmioty trzecie w sytuacji wyłącznego zawinienia okoliczności bezpośrednio do takiego pozbawienia prowadzących po stronie Użytkownika.

1.6 Serwis jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://strefaznizek.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę.  Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu, 365 dni w roku, jednakże Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.

1.7 Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

 

  1. Definicje

2.1 Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Serwis portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.strefaznizek.pl korzystający z zautomatyzowanego systemu transakcyjnego dostarczanego przez Administratora

Dostawca Serwisu podmiot dostarczający i odpowiedzialny za funkcjonowanie zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Serwisu („System”)Dreamcommerce SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, KRS numer 0000395171, NIP: 9452156998, REGON: 121495203;

Użytkownik osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała prawidłowej Rejestracji i tym samym zawarła z Administratorem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Zamówienie oświadczenie woli Użytkownika w postaci złożenia oferty Administratorowi, które po potwierdzeniu przez Administratora stanowi zawarcie z Administratorem umowy sprzedaży na odległość; Zamówienie winno określać liczbę lub ilość i rodzaj Produktów, jest składane za pośrednictwem Systemu i rodzi obowiązek zapłaty Ceny;

Cena łączny koszt Produktów objętych Zamówieniem, powiększony o koszt dostawy do wskazanego przez Użytkownika miejsca (jeśli jest należny), wyrażony w złotych polskich (PLN);

Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną nieodpłatnie przez Administratora za pośrednictwem Systemu, umożliwiające Użytkownikowi zawarcie umowy sprzedaży na odległość;

Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem;

Produkty towary wystawione na sprzedaż w Serwisie, uwzględniające stan magazynowy i stanowiące kompletny asortyment sklepu w wybranym momencie;

Rejestracja zespół czynności dokonywanych przez użytkownika w dedykowanym w Serwisie formularzu rejestracyjnym, obejmujący podanie danych osobowych w celu utworzenia Konta;

Koszyk usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, zawierająca zestawienie Produktów, które zostały dodane przez Użytkownika z zamiarem zawarcia Umowy Sprzedaży, umożliwiająca zmianę ich liczby i innych parametrów, a także przejście do formularza Zamówienia; usługa ta nie rodzi jednak obowiązku zapłaty i nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży;

Konto usługa elektroniczna w Systemie stanowiąca przestrzeń wyłącznego dostępu Użytkownika, pozwalająca na zarządzanie warunkami i parametrami Umowy, w tym zmianę danych, usunięcie Konta (wypowiedzenie Umowy), przeglądanie historii Zamówień i sprawdzanie ich statusu;

Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży na odległość, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem, po potwierdzeniu Zamówienia.

 

  1. Warunki korzystania z Usług świadczonych przez Serwis

3.1 W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

3.2 Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Serwisu, które powinien spełniać Użytkownik to:

3.2.1 urządzenie końcowe podłączone do sieci Internet, spełniające następujące minimalne wymagania techniczne:

3.2.2 przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 16, lub Firefox 10, lub Opera 11, lub Safari 5, lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java Script i Flash;

3.2.3 minimalna rozdzielczość ekranu 640x480 pikseli;

3.2.4 aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.3  Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jest zawarcie z Administratorem w dowolny sposób, także dorozumiany, Umowy. Umowa jest zawarta z chwilą:

3.3.1 dokonania prawidłowej i wiążącej Rejestracji, a to jest weryfikacji adresu e-mail podanego przy Rejestracji lub

3.3.2 rozpoczęcia składania Zamówienia za pośrednictwem formularza Zamówienia (bez Rejestracji) zmierzającego do zawarcia Umowy Sprzedaży, o ile w Serwisie udostępniono taką możliwość, lub

3.3.3 zapisania się na newsletter, lub

3.3.4 akceptacji plików cookies (braku sprzeciwu) i rozpoczęcia korzystania z wyszukiwarki lub przeglądania zasobów Serwisu (Produktów);

3.4  Warunkiem złożenia Zamówienia jest dodanie do Koszyka co najmniej jednego (1) Produktu, wybór liczby sztuk oraz wypełnienie formularza Zamówienia, to jest określenie wybranej formy dostawy, podanie danych do wysyłki (imię, nazwisko, adres) oraz potwierdzenie (złożenie) Zamówienia przyciskiem „zamówienie z obowiązkiem zapłaty/zamawiam i płacę/zamów i zapłać” na ekranie podsumowującym Zamówienie.

3.5  Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Rejestracji następujących danych: adresu e-mail oraz hasła, a także do wyrażenia obligatoryjnej zgody związania się postanowieniami Regulaminu oraz fakultatywnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

3.6  Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu Zamówienia następujących danych: imienia, nazwiska, pełnego adresu dostawy oraz do wybrania jednego z przewidzianych w Serwisie sposobów płatności. W przypadku dokonywania Zamówienia przez osobę niebędącą Użytkownikiem, istnieje możliwość jednoczesnego dokonania Rejestracji.

3.7  Umowa Sprzedaży może zostać zawarta przez Użytkownika na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem, że wyłącznie odpowiedzialnym za swoje zobowiązanie pozostaje Użytkownik.

3.8 Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych w formularzach, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości zastrzega sobie prawo do niezawarcia Umowy Sprzedaży lub natychmiastowego rozwiązania Umowy lub Umowy Sprzedaży.

3.9 Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i niewprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji, składania Zamówienia i korzystania z Serwisu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.

3.10 Użytkownik może dokonać natychmiastowego rozwiązania Umowy poprzez wypisanie się z newslettera (ponowne podanie adresu e-mail w okienku zapisu na newsletter), usunięcie Konta z jego poziomu lub zaprzestanie korzystania z Serwisu. Po opuszczeniu Serwisu Użytkownik powinien usunąć przechowywane na swoim urządzeniu końcowym pliki cookies, utworzone przez Serwis.

3.11 Rozwiązanie Umowy nie jest jednoznaczne z zakończeniem przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych w prawnie uzasadnionym celu, przez jaki rozumie się marketing usług własnych Administratora lub przesyłania informacji handlowych na wskazane adresy e-mail przez Administratora, jeżeli Użytkownik nie wyraził sprzeciwu co do takiego wykorzystywania danych osobowych lub wyraził zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

  1. Produkty i Umowa Sprzedaży

4.1  Produkty znajdujące się w Serwisie z ujawnioną ceną nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są wyłącznie informacją handlową Administratora. Ujawniona w nich cena stanowi cenę jednostkową za jedną sztukę Produktu lub wskazaną ilość jednostkową, która zostanie powiększona o koszty dostawy i koszty innych usług dodatkowych dodanych przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia. Całkowita Cena, do jakiej uiszczenia zobowiązany będzie Użytkownik, ujawniona zostaje w kroku 3 Zamówienia (formularza), po podliczeniu wszystkich wybranych przez Użytkownika świadczeń.

4.2  Administrator dołoży wszelkich starań, aby katalog oferowanych Produktów był aktualny i zgodny z faktycznym stanem magazynowym.

4.3  Administrator zastrzega sobie uprawnienie do nieograniczonych zmian dostępności Produktów, co wynika z charakteru świadczonych usług i stosowania więcej niż jednego kanału sprzedażowego. Każdorazowo obowiązujący jest katalog Produktów znajdujący się aktualnie w Serwisie. Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zmiany katalogu Produktów przed zawarciem przez nich Umowy Sprzedaży, a po zawarciu Umowy.

4.4 Momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest otrzymanie przez Użytkownika potwierdzenia zawarcia przedmiotowej umowy w formie elektronicznej, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowiącego potwierdzenie przez Administratora przyjęcia oferty złożonej przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie wysłane niezwłocznie po dokonaniu i opłaceniu Zamówienia, przy braku okoliczności uniemożliwiających zawarcie Umowy Sprzedaży.

4.5 Administrator zastrzega sobie prawo do niepotwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, niedających się przewidzieć okoliczności.

4.6 Niepotwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od uiszczenia Ceny lub wysłanie do Użytkownika oświadczenia o niepotwierdzeniu warunków Umowy końcowej powoduje, iż Umowę Sprzedaży traktuje się jak niezawartą. Wraz z oświadczeniem o niepotwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży Administrator przedstawi Użytkownikowi alternatywne Produkty, które mogą zostać objęte upustem lub możliwość zrealizowania części Umowy Sprzedaży

4.7 W przypadku, gdy Zamówienie Użytkownika nie zostanie opłacone w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, Umowę Sprzedaży traktuje się jakby Użytkownik odstąpił od Umowy Sprzedaży w ostatecznym możliwym terminie.

4.8 Administrator ma prawo do wypowiedzenia Umowy Sprzedaży Użytkownikowi lub złożenia oświadczenia o niepotwierdzeniu jej zawarcia w trybie natychmiastowym w każdym czasie w przypadku stwierdzenia, że do jej zawarcia doszło z naruszeniem postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, Zamówienie zostało złożone przez osobę niespełniającą wymogów Regulaminu lub działania niezgodnego z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub naruszenia przepisów prawa, pozostającego w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu. Od stosownego oświadczenia woli przysługuje Użytkownikowi odwołanie w trybie postępowania reklamacyjnego oraz na zasadach ogólnych.

4.9 Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy przez Użytkownika w posiadanie, z zastrzeżeniem pkt. 4.10.

4.10 Jeżeli Umowa końcowa obejmuje Produkty, które:

4.10.1 są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.10.2 ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia;

4.10.3 są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

4.10.4 po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają; nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

4.10.5 są napojami alkoholowymi, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Administrator nie ma kontroli;

4.10.6 są nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi albo programami komputerowymi, dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4.10.7 są treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy;

to zgodnie z normą wyrażoną w art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w stosunku do tych rzeczy.

4.11 Użytkownikowi nie przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 50 zł. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje osobom niebędącym konsumentami.

4.12 Do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia woli przed upływem terminu pod adres e-mail: info@strefaznizek.pl

4.13 Użytkownik jest obowiązany do niezwłocznego odesłania Produktów, w zakresie których odstępuje od Umowy Sprzedaży a Administrator ma prawo do wstrzymania się ze zwrotem środków do momentu ich doręczenia. Zwrotowi podlega cena Produktów oraz koszt najtańszego sposobu dostawy, o ile Użytkownik odstępuje od Umowy Sprzedaży w całości.

4.14 Koszty powrotnego dostarczenia Produktów do Administratora obciążają Użytkownika.

4.15 Administrator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wysokości zwracanych środków o wysokość zmniejszenia wartości rzeczy w przypadku stwierdzenia oznak korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i charakteru Produktu, stosownie do normy wyrażonej w art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.). W tym zakresie Administratorowi przysługuje prawo do umownego potrącenia przysługującej mu wierzytelności, z zachowaniem obowiązku złożenia odrębnego oświadczenia woli Użytkownikowi w tym zakresie.

  1. Opłacanie Zamówień i Dostawy

5.1  Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem formularza Zamówienia i rodzi obowiązek zapłaty wskazanej Ceny.

5.2 Administrator udostępnia Użytkownikom następujące kanały płatności:

5.2.1 płatności elektroniczne w postaci zautomatyzowanego przelewu bankowego ­– obsługiwane przez PayU;

5.2.2 płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

5.2.3 płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

5.3 Zamówienie winno być opłacone z góry w pełnej wysokości, nie później niż w terminie 14 dni od jego złożenia, chyba że Użytkownik wybrał opcję płatności gotówką przy odbiorze lub za pobraniem. Zaksięgowanie środków na rachunku bankowym Administratora lub na jego subkoncie w ramach jednego z powyższych operatorów płatności, umożliwia weryfikację Zamówienia i złożenia Użytkownikowi oświadczenia o potwierdzeniu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.4 Nieopłacenie Zamówienia w powyższym terminie traktuje się jak złożenie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.5 Na okoliczność dokonanej zapłaty Administrator wystawi Użytkownikowi dokument księgowy i prześle go w wersji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6 W przypadku, gdy doszłoby do rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy Sprzedaży z dowolnej przyczyny, w tym także z tytułu braku Produktów objętych Zamówieniem na stanie magazynowym, a Użytkownik uiścił już należną Cenę, Umowę Sprzedaży traktuje się jak niebyłą, a Administrator jest obowiązany do zwrotu Użytkownikowi wszystkiego, co świadczył na rzecz Administratora. W przypadku gdy rozwiązanie lub wypowiedzenie wynika z okoliczności, za które winę ponosi Użytkownik, Administrator pomniejszy kwotę zwrotu o poniesione koszty w związku z obsługą Zamówienia, w szczególności prowizje dla operatorów płatności elektronicznych itp.

5.7 Obowiązek zwrotu różnicy między Ceną Zamówienia a wartości realizowanego Zamówienia w trybie 4.6 obowiązuje także wtedy, gdy Użytkownik przyjmie ofertę Administratora obejmującą realizację Umowy Sprzedaży w części, co do niektórych Produktów lub obejmującej inne Produkty, o całkowitej Cenie niższej niż pierwotna Cena Zamówienia.

5.8 W Serwisie dostępne są następujące sposoby dostawy: przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa, przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.9 W każdym z powyższych przypadków maksymalny termin wysyłki Produktów do Użytkownika wynosi maksymalnie 5 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora lub złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

5.10 W przypadku opcji odbioru osobistego termin gotowości Produktów do odebrania to maksymalnie 3 dni od dnia zaksięgowania środków na koncie Administratora lub złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności za pobraniem.

 

  1. Reklamacje

6.1 Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Serwisu lub kwestii związanych z rozliczaniem Zamówień.

6.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem info@strefaznizek.pl lub w formie pisemnej pod adresem: NETPAT, ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia z dopiskiem „Reklamacja Strefa Zniżek”.

6.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4 Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli w trybie reklamacji Użytkownik dochodzi roszczeń z rękojmi, termin ulega skróceniu do 14 dni.

6.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.

6.6 Jeżeli reklamacja obejmuje roszczenia, za które Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności (np. z tytułu naruszenia praw autorskich przez producentów Produktów), Administrator przekaże niezwłocznie reklamację odpowiedniemu podmiotowi.

  1. Ochrona danych osobowych Użytkowników i cookies

7.1 Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy końcowej oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingu usług własnych, a także, w razie wyrażenia zgody przez Użytkownika, w celu wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną.

7.2 Administratorem danych osobowych jest Administrator – tj. NETPAT z siedzibą w Nadarzynie. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych podmiotom trzecim oraz ujawniać im dane osobowe Użytkowników w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowego wykonania Usług i Umowy Sprzedaży.

7.3 Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek korzystania z Serwisu.

7.4 Każdy Użytkownik może odwołać zgodę, o której mowa w pkt. 7.1 in fine w każdym czasie. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

7.5 Serwis może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie Administrator może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.

7.6 W Serwisie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

  1. Odpowiedzialność

8.1 Administrator nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.

8.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez Administratora.

8.3 Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub błędnych.

  1. Postanowienia końcowe

9.1 Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.

9.2 W powyższym zakresie uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmianę, jeśli nie wyraził sprzeciwu w terminie określonym w 9.1 na zmienione postanowienia.

9.3 Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

9.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.02.2017 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl