Promocje
Kubek Wędkarza
Kubek Wędkarza
8,95 zł 4,99 zł
szt.
Dekoracyjne Kule LED
Dekoracyjne Kule LED
18,00 zł 14,90 zł
szt.
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
79,00 zł 49,00 zł
szt.
Produkty dnia
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
PASEK MĘSKI CALVIN KLEIN BRĄZOWY C72239
79,00 zł 49,00 zł
szt.
Producenci
Zwroty i reklamacje

Polityka zwrotów i reklamacji

  

Polityka zwrotów

Klienci sklepów internetowych, którzy zawarli umowę na odległość mogą od takiej umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Ustawowy czas na odstąpienie wynosi 14 dni, jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów sklep Strefa%Zniżek wydłużył ten czas aż do 30 dni!

 Okres 30 dni liczony jest od momentu dostarczenia zamówionego towaru. Aby odstąpić od umowy klient musi złożyć pisemne oświadczenie. Oświadczenie może być złożone:
- listownie (wraz ze zwracanym produktem) na adres: 

Strefa Zniżek

ul. Centralna 22, 05-816 Opacz-Kolonia


-
elektronicznie za pośrednictwem wiadomości e-mail: info@strefaznizek.pl

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy:
karta zwrotu pdf

Przyjęcie oświadczenia zostanie potwierdzone natychmiast po jego otrzymaniu przez na adres e-mailowy podany w oświadczeniu.

Zwracany w trybie odstąpienia towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostanie odesłany z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu na adres:
STREFA ZNIŻEK
ul. Centralna 22, 02-816 Opacz-Kolonia

Po otrzymaniu zwracanego towaru Sklep niezwłocznie (i nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) dokona zwrotu opłaty za produkt na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym pod wskazany adres. Oprócz równowartości ceny towaru zwracany jest również koszt wysyłki produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeśli klient wybrał droższy środek transportu, nie będzie zwraca różnica między kosztem poniesionym przez Klienta a najtańszym sposobem dostawy.

Ważne!
Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania zwrotnego.

Prawo do odstąpienia nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy były:

 1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. usługi, których cena lub wynagrodzenie Sprzedawcy zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
 5. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. świadczenia dokonania pilnej naprawy lub konserwacji u Klienta, jeśli Klient zażądał wyraźnie, żeby Sprzedawca do niego w tym celu przyjechał; jeżeli Partner świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne Klient do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. świadczenia dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 12. świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Partnera o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Polityka i procedura reklamacji 

Polityka Reklamacji  

 1. Definicje
  • Dostawca/Sprzedawca: NETPAT z siedzibą w Nadarzynie – właściciel sklepu internetowego www.strefaznizek.pl
  • Klient bezpośredni -Odbiorca: firma lub osoba fizyczna, która dokonała bezpośredniego zakupu Wyrobu od Producenta.
  • Klient pośredni -Odbiorca: firma, lub osoba fizyczna, która nabyła Wyrób nie bezpośrednio od Producenta.
  • Wyroby wyprodukowane przez Producenta i/lub będące w ofercie sprzedaży Dostawcy/Sprzedawcy, zwane dalej produktami.
  • Specyfikacja dokument definiujący podstawowe parametry konstrukcyjne, elektryczne i/lub mechaniczne, lub składy produktów kosmetycznych.

 

 1.  Celem niniejszego dokumentu jest zdefiniowanie i usystematyzowanie polityki firmy Strefa%Zniżek w zakresie reklamacji.
 2. Celem polityki reklamacji firmy Strefa%Zniżek jest dostarczanie swoim klientom produktów o najwyższej jakości, przyjaznych środowisku oraz człowiekowi. Aby ten cel osiągnąć niezbędnym zarówno dla Strefa%Zniżek jak i dla klientów jest jednoznaczne określenie polityki reklamacji w Firmie NETPAT Maciej Patla
 3. Celem zarówno polityki reklamacji jaki i procedury reklamacji jest takie postępowanie z reklamacjami klienta, które zapewni rzetelne i terminowe ich rozpatrzenie, zabezpieczenie interesu klienta i dostawcy oraz wprowadzenie działań naprawczych i korygujących mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie źródeł powstania reklamacji o tym samym lub podobnym charakterze w przyszłości.
 4. Zakres polityki reklamacji obejmuje wszystkich pracowników oraz wszystkich klientów bezpośrednich lub pośrednich firmy.
 5. Polityka reklamacji firmy NETPAT obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje do których producent dostarcza swoje produkty.
 6. Dostawca gwarantuje, że Produkty dostarczone na podstawie zamówienia będą wolne od wad i będą w pełni zgodne z odpowiednimi normami lub specyfikacjami uzgodnionymi pomiędzy stronami w potwierdzonych do realizacji zamówieniach.
 7. W okresie gwarancji Dostawca ponosi odpowiedzialność za różnice ilościowe w dostarczonych wyrobach. Szczegółowe warunki dotyczące okresu i zakresu odpowiedzialności za produkty konstrukcyjne, elektryczne i/lub mechaniczne ujęte są w Warunkach Gwarancji -patrz Procedura reklamacyjna. Po tym terminie uprawnienia Odbiorcy z tytułu gwarancji wygasają. Poza okresem gwarancji Dostawca zobowiązuje się również do udzielenia klientowi serwisu pogwarancyjnego w zakresie wymaganym przez lokalne prawo, takiego jak dostawa zamienna za opłatą, doradztwa technicznego za opłatą zgodnie z aktualną ofertą handlową Dostawcy. Na każde tego typu zapytanie Dostawca przedstawi ofertę handlową chyba, że zakres oczekiwanego serwisu pogwarancyjnego będzie poza możliwościami Dostawcy.
 8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad, standardów, norm, praktyk i specyfikacji dotyczących Wyrobów dostarczonych przez Dostawcę a w szczególności zasad transportu, składowania, magazynowania i używania produktów. 

 Procedura reklamacyjna

 1. Aby reklamacja została rozpatrzona klient zobowiązany jest:
 •  reklamację należy zgłosić niezwłocznie po zauważeniu usterki u Dostawcy u którego dokonał zakupu Produktu lub bezpośrednio u producenta.
 • dostarczyć produkt do Dostawcy u którego dokonał zakupu Produktu lub bezpośrednio u producenta.( po uznaniu reklamacji producent zwraca koszty przesyłki do wartości najtańszego w danym przypadku sposobu transportu )
 •  załączyć wypełnioną kartę  zgłoszenia reklamacji i inne wymienione w karcie dokumenty. Karta Zgłoszenia reklamacji wypełniona w sposób niepełny lub niepoprawny jest nieważna. Numer seryjny produktu powinien odpowiadać numerowi seryjnemu podanemu na urządzeniu. 
 1. Usterki będące przedmiotem uzasadnionej reklamacji, będą usunięte przez Zakład Serwisowy w terminie do 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez Zakład Serwisowy. Po wykonaniu naprawy Zakład Serwisowy odsyła produkt najtańszym transportem opłacając koszty wysyłki.

  Uwaga - Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

 •  w okresie gwarancji Zakład Serwisowy dokona pięciu napraw, a produkt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem,
 • Zakład Serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. 
 1. Reklamacje dotyczące ilości opakowań produktów lub szkody w transporcie powinny być wniesione przez Odbiorcę w ciągu 7 dni roboczych od daty odbioru. Odbiorca zobowiązany jest zbadać przesyłkę w chwili jej przybycia i zweryfikować dokumenty transportowe.
 2. Wady lub niezgodności powinny być odnotowane w stosownym dokumencie, co winno być połączone ze sporządzeniem protokołu podpisanego przez przewoźnika oraz upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Sposób wyrównywania różnic ilościowych zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami. Reklamacje dotyczące ilości produktu w opakowaniu powinny być wniesione przez Odbiorcę w ciągu 7 dni roboczych od daty ujawnienia braku lub nadwyżki, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od daty odbioru od przewoźnika co winno być połączone ze sporządzeniem Protokołu podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy. Sposób wyrównywania różnic ilościowych zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami.
 3. W przypadku wad ukrytych, Odbiorca powinien złożyć reklamację na piśmie w ciągu 3 dni od daty, w której wady się ujawniły. Reklamacja musi być złożona w okresie gwarancji.
 4. Dostawca zbada reklamację złożoną przez Odbiorcę w terminach wynikających z zapisów kontraktowych lub obowiązujących przepisów prawnych, chyba, że z uzasadnionych względów technicznych nie będzie to możliwe. Jeżeli Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu złożonej reklamacji, odpowiedzialność ta jest ograniczona. Reklamacja na danym rynku będzie rozpatrywana albo zgodnie z lokalnym prawodawstwem albo zgodnie z prawem ustalonym w kontrakcie zawartym pomiędzy Dostawcą a Klientem. Odbiorca powinien dołączyć do reklamacji dowody wady jakościowej. Klient i Dostawca muszą współpracować przy badaniu każdej reklamacji, w celu ustalenia jej przyczyny. Dostawca będzie rozpatrywał reklamacje związane ze zobowiązaniami gwarancyjnym i Dostawcy tylko w okresie gwarancji.
 5. Wadami w rozumieniu polityki reklamacji nie są w szczególności wady wynikłe z naturalnego zużycia, użycia niezgodnego z ich przeznaczeniem, właściwościami lub zasadami korzystania, instrukcjami obsługi lub standardowymi praktykami.
 6. Odpowiedzialność Dostawcy za wady ogranicza się do dostawy zamiennej wadliwych produktów lub ich części jeżeli lokalne prawo nie stanowi inaczej. Odpowiedzialność Dostawcy z tytułu gwarancji, jak też z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub z przyjętych zamówień nie może przekroczyć ceny zakupu produktów. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej oraz praw konsumenta o ile wynikają one z prawa lokalnego.
 7. Niezależnie od ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa wyżej odpowiedzialność Dostawcy nie obejmuje korzyści, które Odbiorca mógłby uzyskać, lub utraty danych gdyby ewentualna szkoda nie wystąpiła.
 8. Świadczenia gwarancyjne nie powodują przedłużenia gwarancji i nie ustanawiają nowego terminu gwarancyjnego dla produktu. 
 9. Sprzęt nieodebrany w ciągu 3 miesięcy zostaje utylizowany.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl